Maaltijdbox Groningen ...

Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden Maaltijdboxgroningen.nl

Maaltijdboxgroningen.nl heeft als contact adres https://maaltijdboxgroningen.nl/contact/, en staat geregistreerd bij de Kamer van Koophandel Groningen KVK 65095790. Maaltijdboxgroningen.nl is een vriendelijk en vrolijk bedrijf en daarom schrijven we deze Algemene Voorwaarden in normale taal, die bij ons past. Wij vertrouwen er dan ook op dat we deze Algemene Voorwaarden nooit nodig zullen hebben.

Artikel 1 Over wie hebben we het eigenlijk in dit document?

Maaltijdboxgroningen.nl heeft een aantal activiteiten waarvoor deze voorwaarden van toepassing zijn.

• Maaltijdbox Groningen is een boodschappenboxen concept.

• Maaltijdboxgroningen.nl is een online winkel waarin losse producten besteld kunnen worden;

Omdat er verschillende producten verkocht worden ( Losse producten, pakketten, zakelijke leveringen) zal dit beschreven worden onder ‘Bestelling’. Met het woord “Klant” bedoelen een persoon, bedrijf of andere juridische rechtsvorm met wie Maaltijdboxgroningen.nl een overeenkomst aangaat met betrekking tot de verkoop van voedingsmiddelen. Onder “Leverancier” verstaan wij een persoon, bedrijf of andere juridische rechtsvorm met wie Maaltijdboxgroningen.nl een overeenkomst sluit voor het leveren van voedingsmiddelen, diensten of andere producten. Onder “Bewaarnemer” wordt een bedrijf of andere juridische rechtsvorm met wie Maaltijdboxgroningen.nl enige overeenkomst aangaat met betrekking tot het beheren, vervoeren en/of bewaren van voedingsmiddelen.

Artikel 2 Waar zijn deze Algemene Voorwaarden op van toepassing?

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle Maaltijdboxgroningen.nl activiteiten en leveringen met betrekking tot voedsel, overige producten en diensten daarom heen. Deze Algemene Voorwaarden zijn bij aanvang van de overeenkomst verstrekt en geaccepteerd door de Klant. Een exemplaar van deze Algemene Voorwaarden is te downloaden op de site van Maaltijdboxgroningen.nl.

Artikel 3 Totstandkoming overeenkomst

De totstandkoming van een overeenkomst geschiedt door het doorlopen van de bestelprocedure, het accepteren van de algemene voorwaarden en te klikken op de ‘Bevestig bestelling’ knop, tenzij vooraf anders overeengekomen.

Artikel 4 Prijzen

1. Prijzen zijn in Euro’s.

2. Prijzen voor de Maaltijdboxgroningen.nl boxen en de webwinkel zijn inclusief BTW.

3. Genoemde prijzen zijn exclusief eventuele bezorgkosten.

4. Prijzen zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten.

5. Maaltijdboxgroningen.nl behoudt zich te allen tijde het recht voor om prijzen te wijzigen. Dit zal uiteraard altijd vooraf aangekondigd worden.

Artikel 5 Betaling

Artikel 5.1 Maaltijdboxgroningen.nl boxen

1. De Klant betaalt zijn box altijd vooruit.

2. Als de incasso of Ideal betaling niet gelukt is, biedt Maaltijdboxgroningen.nl de mogelijkheid om via een alternatieve methode te betalen. Uiteraard moet er betaald zijn voordat de box wordt meegenomen/afgeleverd.

4. Als je als Klant niet voldoet aan je betalingsverplichtingen, zal Maaltijdboxgroningen.nl alle wettelijke middelen in zetten om het geld te innen.

Artikel 5.2 Maaltijdboxgroningen.nl Webwinkel

1. Betaling van een bestelling in de webwinkel geschiedt per Ideal na afronding van de bestelling.

Artikel 6 Levering en transport

Artikel 6.1 Maaltijdboxgroningen.nl Boxen en Maaltijdboxgroningen.nl webwinkel

1. Levering vindt plaats op het moment dat de Klant de box en/of Levering aan huis bezorgd krijgt.

2. Op het moment van levering gaat het risico van de betreffende producten (voedselveiligheid en alles wat daaraan is verbonden) over op de Klant.

3. Wanneer de klant, bij aan huis bezorging, niet thuis is, zal de box bij de buren worden afgeleverd. Klant ontvangt dan een niet thuis kaart waarop vermeld staat bij welke buren het is afgeleverd. Wanneer het niet mogelijk is de box bij de buren af te leveren wordt deze meegenomen en volgt er een nieuwe bezorgpoging de dag erop. Hierover ontvangt de klant een melding en de optie om de box tijdens een ander tijdvak of op een ander adres af te laten leveren. De klant is zelf verantwoordelijk om bij een tweede afleverpoging te zorgen voor een (alternatief) afleveradres waar het pakket geleverd kan worden. De box annuleren is niet mogelijk.

4. Indien de Klant de Levering niet op de overeengekomen leveringsdatum en – tijd thuis is tijdens de 1 e of 2e afleverpogingen, kan er in principe geen aanspraak meer worden gedaan op de Levering. Je kunt dan geen aanspraak meer maken op deze Bestelling, en de afgeschreven kosten (incl. de bezorgkosten) zullen niet worden teruggestort.

Artikel 7. Overmacht

1. Onder overmacht wordt verstaan: iedere omstandigheid vallende buiten de directe invloedsfeer van Maaltijdboxgroningen.nl, waardoor naleving van Maaltijdboxgroningen.nl van de Bestelling in redelijkheid niet meer kan worden verlangd. Hierbij kan gedacht worden aan stakingen, brand, extreme weersomstandigheden, uitzonderlijke files, storing aan de bussen, ongevallen waarbij de producten beschadigd zijn geraakt en niet meer uitgeleverd kunnen worden, overheidsmaatregelen, systeem- of netwerkstoringen en ziekten en plagen enerzijds, en aan gebreken in de aan Maaltijdboxgroningen.nl toegeleverde producten anderzijds.

2. Maaltijdboxgroningen.nl is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door overmacht als bedoeld in voorgaand artikellid over dit onderwerp.

3. Indien een overmachtige situatie zich voordoet en ervoor zorgt dat de levering door Maaltijdboxgroningen.nl niet kan worden uitgevoerd, dan zal Maaltijdboxgroningen.nl de Klant zo spoedig mogelijk informeren.

4. Indien Maaltijdboxgroningen.nl door overmacht niet in staat is de Bestelling uit te leveren, wordt er gekeken naar een oplossing. Een voorbeeld is dat de Bestelling of gedeelte daarvan, op een later moment uitgeleverd zal worden. De klant heeft geen recht op reclamatie.

5. Maaltijdboxgroningen.nl is niet aansprakelijk voor gevolgschade.

Artikel 8 Garanties en klachten

1. Maaltijdboxgroningen.nl zal ervoor zorgen dat de producten, die geleverd dienen te worden, voldoen aan de eisen die daar redelijkerwijs aan kunnen worden gesteld.

2. Aangezien de Klant verantwoordelijk is voor de producten ten tijde van de levering hiervan, wordt Klant geacht zelf de producten te controleren op eventuele afwijkingen op het moment van levering.

3. Klachten of afwijkingen met betrekking tot zichtbare gebreken, dienen uiterlijk binnen 24 uur kenbaar gemaakt te worden via het formulier op www.maaltijdboxgroningen.nl/contact/

4. Een klacht gericht aan Maaltijdboxgroningen.nl zal binnen één week beantwoord worden door Maaltijdboxgroningen.nl. Maaltijdboxgroningen.nl zal, als het terecht is, een voorstel doen ter compensatie.

5. Klachten met betrekking tot een deel van het geleverde kunnen geen aanleiding zijn tot afkeuring door Klant van de gehele levering.

6. Het uiten van een klacht schort de betalingsverplichting van Klant niet op, ongeacht de eventuele gegrondheid van een klacht. Artikel 10 Aansprakelijkheid 1. Maaltijdboxgroningen.nl is tegenover Klanten/of derden nooit aansprakelijk voor schade welke geheel of gedeeltelijk, direct of indirect, het gevolg is van de kwaliteit (waaronder te rekenen – maar niet uitsluitend – eventuele besmettingen en ziektes) van het door Leverancier verstrekte producten. 2. De vergoeding door Maaltijdboxgroningen.nl van de eventueel door Klant geleden schade uit welke hoofde dan ook, zal niet hoger zijn dan de factuurwaarde van het geleverde.

Artikel 9 Privacy en cookie beleid

Zie hiervoor ons privacy en cookie verklaring die op www.maaltijdboxgroningen.nl/privacy-en-cookieverklaring/ te lezen is.

Artikel 10 Geschillenregeling

1. Op alle overeenkomsten waarop deze Algemene Voorwaarden geheel of gedeeltelijk betrekking hebben is het Nederlandse recht van toepassing.

2. Alle geschillen met betrekking tot of voortvloeiend uit de tussen Maaltijdboxgroningen.nl enerzijds en de Klant anderzijds gesloten overeenkomst, waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, zullen uitsluitend kunnen worden beslist door de rechter van Groningen.

maaltijdboxgroningen
Logo
Maaltijdbox Groningen ...
Shopping cart